AZ | RU

Əziz Əliyev-120

Год издания: 2017

Издательство: Bakı


Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi

Автор: Mirzəzadə Reyhan

Год издания: 2016

Издательство: Bakı


Азиз Алиев и Дагестан

Автор: Абдулатипов Рамазан

Год издания: 2016

Издательство: Махачкала


Əziz Əliyev: kataloq=Азиз Алиев: каталог

Год издания: 2013

Издательство: Bakı


Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

Год издания: 2012

Издательство: Bakı


Эриванская интеллигенция

Автор: Зейналов Аскер Мамед оглы

Год издания: 2011

Издательство: Баку


İrəvan məktəbləri

Автор: Zeynalov Əsgər

Год издания: 2011

Издательство: Bakı


Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu

Год издания: 2008

Издательство: Bakı


Əziz Əliyev: böyük ömrün anları=Азиз Алиев: вехи большой жизни

Год издания: 2008

Издательство: Bakı


Национальная политика: творцы и исполнители

Автор: Зенькович Николай

Год издания: 2008

Издательство: Москва


Историко-культурные и экономические связи народов Дагестана и Азербайджана: через прошлый опыт взгляд в ХХI век

Год издания: 2007

Издательство: Махачкала


Əziz Əliyev - Odlar Yurdunun və dağlar diyarının iftixarı=Азиз Алиев - Гордость Страны Огней и края гор

Автор: Hidayət

Год издания: 2007

Издательство: Bakı


Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk: I cild

Автор: Əbülfəz Bərəkət

Год издания: 2006

Издательство: Bakı


Naxçıvan ensiklopediyası: I cild

Год издания: 2005

Издательство: Naxçıvan


Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942-1948 гг.

Автор: Ахмедов Шарафутдин Селимович

Год издания: 2003

Издательство: Дербент


Азиз Мамед-Керимович Алиев, первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития: общественно-политические взгляды

Автор: Гаджиев Адиль-Герей

Год издания: 2001

Издательство: Махачкала


Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность

Автор: Талыблы Таир

Год издания: 1999

Издательство: Баку


Azərbaycanın və Dağıstanın böyük oğlu=Великий сын Азербайджана и Дагестана

Год издания: 1998

Издательство: Bakı


Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане: 1942 - 1948

Год издания: 1997

Издательство: Махачкала


Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti

Автор: Talıblı Tahir

Год издания: 1997

Издательство: Bakı


Воспоминания: об Азизе Алиеве

Год издания: 1983

Издательство: Баку


Xatirələr: Əziz Əliyev haqqında

Год издания: 1983

Издательство: Bakı