AZ | RU

Хлориды крови при пищеварении // Азербайджанский медицинский журнал.- 1928.- № 2.- С. 9-14.

PDF

 


 

Klinik analizlər: həkim və tələbələr üçün / red. M. Ə.Əfəndiyev.- Bakı, 1934.- 114 s.

PDF

 


 

Проблемы аллергии // Азербайджанский медицинский журнал.- 1936.- № 6.- С. 77-93.

PDF

 


 

Экспериментальный нефрит: дис. ... д-ра мед. наук.- Баку, 1937.- 125 с.

PDF

 


 

Морфология крови под влиянием сенсибилизации: [экспериментальное исследование] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1937.- № 4.- С. 68-79.

PDF

 


 

Sensibilizasiyanın təsiri altında qanın morfologiyası: [eksperimental tədqiqat] // Azərbaycan tibb jurnalı.- 1937.- № 4.- S. 11-22.

PDF

 


 

Экспериментальный нефрит // Азербайджанский медицинский журнал.- 1939.- № 1-2.– С. 187-192.

PDF

 


 

Eksperimental nefrit // Azərbaycan Medisina jurnalı.- 1939.- № 1-2.- S. 41-46.

PDF

 


 

Экспериментальный нефрит // Клиническая медицина.- 1939.- № 12.- С. 64-67.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите: [резервная щелочность при экспериментальном нефрите] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1940.- № 1. – С. 47-50.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите: [изменение азот содержащих продуктов] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1940.- № 2. – С. 50-56.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите: [характер сахарной кривой при экспериментальном нефрите] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1940.- № 3-4. – С. 32-34.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите: [содержание калия крови при экспериментальном нефрите] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1940.- № 5-6. – С. 26-27.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите // Клиническая медицина.- 1940.- № 5.- С. 40-44.

PDF

 


 

Биохимические сдвиги в крови при экспериментальном нефрите: [колебания кальция крови при экспериментальном нефрите] // Азербайджанский медицинский журнал.- 1941.- № 1.- С. 27-30.

PDF

 


 

Морфология крови при экспериментальном нефрите в условиях алиментарной сенсибилизация и десенсибилизации // Азербайджанский медицинский журнал.- 1941.- № 3.- С. 12-32.

PDF

 


 

Yaralanma və bədbəxt hadisələr zamanı ilk yardım / Azərbaycan Səhiyyə nazirliyinin mərkəzi sanitariya maarifi metod stansiyas; red. Ş. Ələkbərov.- Bakı, Azərnəşr, 1947.- 34 s.

PDF

 


 

Итоги восстановительного лечения инвалидов Отечественной войны по Азербайджанской ССР за 1946-1951 гг. // Сборник научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1952.- Т. 1.- С. 3-10.

PDF

 


 

О мероприятиях Бакинского институту ортопедии и восстановительной хирургии по профилактике и снижению сельскохозяйственного травматизма // Инструктивно-методические материалы по вопросам травматизма в сельском хозяйстве и нефтяной промышленности / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- Б., 1954.- Вып. 7.- С. 3-5.

PDF

 


 

О ближайших задачах по стационарному восстановительному лечению инвалидов Отечественной войны // Сборник научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- Б., 1955.- Т. 2.- С. 3-10.

PDF

 


 

Мероприятия и задачи Института ортопедии и восстановительной хирургии в деле изучения и профилактики сельскохозяйственного травматизма // Сборник научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- Б., 1955.- Т. 2.- С. 25-28.

PDF

 


 

Kənd təsərrüfatı zədələnmələrinin (travmatizminin öyrənilməsi və profilaktikası işində ortopediya və bərpaedici cərrahlıq institutunun tədbirləri və vəzifələri // Сборник научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- Б., 1955.- Т. 2.- С. 29-30.

PDF

 


 

Travmatologiya, ortopediya və bərpa cərrahlığı institutlarının elmi şuralarının ortopedlər və travmatoloqların ümumittifaq elmi-tibbi cəmiyyətlə birlikdə keçirilmiş geniş müşavirəsinin (Moskva, 24-29 oktyabr 1955-ci il) yekunları // Azərbaycan tibb jurnalı.- 1955.- № 5.- S. 44-47.

PDF

 


 

Об итогах расширенного пленума ученых советов институтов травматологии, ортопедии и восстановительной хирургии совместно со всесоюзным научно-медицинским обществом врачей ортопедов и травматологов (Москва, 24-29 октября 1955 г.) // Азербайджанский медицинский журнал.- 1955.- № 5.- С. 88-91.

PDF

 


 

Ömrün uzadılması haqqında // Kommunist.- 1955.- 22 iyun.- № 146.- S. 3.

PDF

 


 

Итоги восстановительного лечение инвалидов отечественной войны по Азербауджанской ССР за 1946-1951 гг. // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.- С. 5-6.

PDF

 


 

О задачах врачей районных поликлиник (амбулаторий), ответственных за лечение инвалидов отечественной войны, и центральной врачебно-отборочной комиссии (ЦВОК) в области восстанавительного лечения инвалидов отечественной войны // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 6-7.

PDF

 


 

Итоги восстановительного лечение инвалидов отечественной войны по Азербайджанской ССР // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.- С. 9-10.

PDF

 


 

Некоторые итоги работы Бакинского института ортопедии и восстановительной хирургии за 1946-1955 гг. // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.- С. 10-11.

PDF

 


 

О ближайших задачах по стационарному восстанавительного лечения инвалидов отечественной войны // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.- С. 11-12.

PDF

 


 

О мероприятиях института ортопедии и восстанавительной хирургии по снижению промтравматизма в нефтяной промышленности // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 63-64.

PDF

 


 

О задачах научно-исследовательского института ортопедии и восстанавительной хирургии по борьбе с травматизмом в нефтяной промышленности // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 64.

PDF

 


 

Состояние травматологической и ортопедической помощи по Азербайджанской ССР // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 74-75.

PDF

 


 

Промышленный травматизм в бурении, эксплутации нефти и основные принципы организации травматологической помощи в нефтяной промышленности // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 75-76.

PDF

 


 

О состояние промтравматизма в нефтяной промышленности и мероприятия по его профилактике и снижению // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 76-77.

PDF

 


 

О работе травматологических советов нефтяных районов гор. Баку // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 77-79.

PDF

 


 

Профилактика и борьба с сельскохозяйственным травматизмом // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 79-80.

PDF

 


 

О мероприятиях Бакинского института ортопедии и восстановительной хирургии по профилактике снижению сельскохозяйственного травматизма // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 80-81.

PDF

 


 

Мероприятия и задачи института ортопедии и восстанавительной хирургии в деле изучения сельскохозяйственного травматизма // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 87-88.

PDF

 


 

О состоянии сельскохозяйственного травматизма в районах Азербайджанской ССР и мерах по его профилактике и снижению // Сборник рефератов научных трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1956.– С. 89-90.

PDF

 


 

Azərbaycan SSR-də travmatoloji və ortopedik yardımın inkişafı haqqında // Azərbaycan tibb jurnalı.- 1958.- № 5.- S. 42-50.

PDF

 


 

О развитие травматологической и ортопедической помощи в Азербайджанской ССР // Азербайджанский медицинский журнал.- 1958.- № 5.- С. 99-103.

PDF

 


 

Bakı elmi-tədqiqat ortopediya və bərpa cərrahlığı institutunun 1946-1955-ci illər ərzində gördüyü işlərin yekunları: [1956-cı ildə Bakı elmi-tədqiqat ortopediya və bərpa cərrahlığı institutunun sessiyasında məruzə edilmişdir ] // Əsərlər məcmuəsi / Bakı elmi-tədqiqat ortopediya və bərpa cərrahlığı institutu.- B., 1958.- № 4.- S. 3-8.

PDF

 


 

Итоги работы Бакинского научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии за 1946-1955 гг.: [доложено на сессии Бакинского НИИ ортопедии и восстановительной хирургии в 1956 г.] // Сборник трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- Б., 1958.- № 4.- С. 129-137.

PDF

 


 

Травматизм и его профилактика в бурении и эксплуатации нефтяных скважин в море // Сборник трудов / Бакинский НИИ ортопедии и восстановительной хирургии.- 1959.- № 5.- С. 3-7.

PDF

 


 

О развитие травматологической и ортопедической помощи в Азербайджанской ССР // Труды XIX пленума ученых советов институтов травматологии и ортопедии / Центральный травматологии и ортопедии.- М., 1959.- С. 52-56.

PDF

 


 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləışdirmə institutu Azərbaycan Kommunist Partiyasının və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 40 illiyi qarşısında // Azərbaycan tibb jurnalı.- 1960.- № 4.- S. 38-44.

PDF