AZ | RU

Azərbaycan dilində

 • Kərimov, Kərəm Təbriz oğlu. Akademik Zərifə xanım Əliyeva - 95 = Академик Зарифа ханум Алиева - 95 = Academician Zarifa khanum Aliyeva - 95 / K. T. Kərimov; red.: Ş. Hüseynova, A. Bayramova, N. Kərimova; tərc. İ. Əliyeva.- Təkmilləşdirilmiş təkrar nəşr.- Bakı : Apostroff, 2018.- 192 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Pəhləvan, Əmir. Vətən dahiləri: [poetik ensiklopediya] / Ə. Pəhləvan; red. Ə. Tahirov; ön sözün müəl. S. X. Rüstəmxanlı
  I hissə.- Bakı: Qanun, 2017.- 400 s.
 • Əziz Əliyev: biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt.: M. Ə. Vəliyeva, M. İbrahimova, G. Misirova; ixtisas red., bur. məsul K. M. Tahirov; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı: Zərdabi LTD MMC NPM, 2017.- 224 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Əziz Əliyev - 120: Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi mьnasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr / Azərbaycan Tibb Universiteti; red. G. Gəraybəyli; tərt., bur. məsul: R. O. Bəylərov, M. Q. Allahverdiyev; ön sözün müəl.: O. Şirəliyev, G. Gəraybəyli.- Bakı: Təbib, 2017.- 580 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Mirzəzadə, Reyhan Sabir qızı. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 664 s.
 • Polad, Əli. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz / Ə. Polad; tərc., elmi red. Q. Şəhriyar; fot.: M. Tehrançı, M. Tehrançı.- İstanbul: Novruz, 2015.- 855 s.
 • Əziz Əliyev: kataloq = Азиз Алиев: каталог / AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; elmi red. N. M. Vəlixanlı; mətnin müəl. S. Əhmədov.- Bakı: Ziya, 2013.- 88 s.
 • Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 115 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi / Ş. M. Musayev [et al.]; red. heyəti: S. H. Kərimov [et al.]; ön sözün müəl. O. K. Şirəliyev; Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu.- Bakı, 2012.- 718 s.- Azərbaycan və rus dillərində
 • Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları / O. K. Şirəliyev [et al.]; red.: Ə. T. Əmiraslanov, R. M. Məmmədhəsənov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Təbib, 2012.- 569 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Qasımzadə, Rəşad Süleyman oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: "Yeni qonşuluq siyasəti" / R. S. Qasımzadə; elmi məsl. Ə. Həsənov.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 152 s.
 • Zeynalov, Əsgər Məmməd oğlu. İrəvan məktəbləri / Ə. M. Zeynalov; red. T. Ə. Əhmədov.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 56 s.
 • Bəhmənli, Vaqif. Vətənin İlhamı: ömürdən reportaj / V. Bəhmənli; layihənin rəh., ön sözün müəl. Ə. M. Qarayev, məsl. V. Əliyev, red. U. Rəhimoğlu; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 312 s.
 • 100 böyük azərbaycanlı: [ensiklopediya] / tərt.-müəl. A. A. Səmədov; red. Ə. Qurbanov.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 248 s.
 • Azərbaycan 1941-1945-ci illər müharıbəsində: məqalələr toplusu / AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; elmi red.: N. G. Qədirova, C. Ə. Bəhramov, R. B. Musayev.- Bakı: Elm, 2008.- 224 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Ozerov, Mixail. İlham Əliyev: Azərbaycanıma inanıram / M. Ozerov; rus dilindən tərc. R. Əskər.- Bakı: Azərnəşr, 2007.- 376 s.
 • Hidayət. Əziz Əliyev - Odlar Yurdunun və dağlar diyarının iftixarı = Азиз Алиев - Гордость Страны Огней и края гор / Hidayət.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 38 s.
 • Əziz Əliyev: böyük ömrün anları = Азиз Алиев: вехи большой жизни / tərt. M. Bəhmən.- Bakı: Nurlan, 2007.- 358 s.
 • Qasımov, Əbülfəz Cəbrayıl oğlu. Şərqin qapısı Naxçıvan diyarı: sosial-iqtisadi oçerk / Ə. С. Qasımov; red.: N. Q. Cəfərov, M. Z. Nağısoylu, Q. M. Əliyev
  I cild.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2006.- 340 s.
 • Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə / Y. İ. Axundlu [et al.]; red. heyəti: B. Ə. Budaqov [et al.]; bur. məsul V. Y. Talıbov; AMEA Naxçıvan bölməsi
  I cild.- Təkmilləşmiş və yenidən işlənmiş II nəşri.- Naxçıvan, 2005.- 360 s.
 • Akademik Zərifə xanım Əliyeva, milli oftalmologiyamız və xatirələr / tərt.: E. İsgəndərzadə, Ş. Hüseynova, A. Məmmədbəyli; elmi red. Ə. İnsaov; məsul red. K. Kərimov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 126 s.
 • Naxçıvan ensiklopediyası / red. heyəti: C. Ə. Əliyev, A. A. Əlizadə, İ. Ə. Həbibbəyli.- Bakı: Elm, 2002.- 596 s.
 • Hidayət. Sözün vaxtı: Şəxsiyyət. Zaman. Sənət / Hidayət; red. N. Rüstəmli.- Bakı: Şərq-Qərb, 1999.- 676 s.
 • Azərbaycanın və Dağıstanın böyük oğlu = Великий сын Азербайджана и Дагестана / tərt.-red. S. A. Nəzərli; bur. məsul H. X. Orucov. - Bakı: Göytürk, 1998.- 254 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Talıblı, Tahir İslam oğlu. Əziz Əliyev: dövrü, həyatı, şəxsiyyəti / T. İ. Talıblı; baş red. S. Nəzərli; red. N. İsmayılova.- Bakı: Göytürk, 1997.- 286 s.
 • Xatirələr: Əziz Əliyev haqqında / tərt. V. M. Rüstəmzadə.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 132 s.
 • Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red. C. B. Quliyev; red. heyəti: M. H. Abdullayev [et al.].
  IV cild: Eldəgəz - İtabira.- Bakı: ASE, 1980.- 592 s.

Rus dilində

 • Азербайджан в годы Второй мировой войны: каталог / Национальный Музей Истории Азербайджана НАНА; авт. текста С. Ахмедов; науч. ред. Н. М. Велиханлы.- Баку: Afpoliqraf, 2015.- 120 с.
 • Мираламов, Гусейнбала Фазил оглы. Зарифа Алиева / Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2010.- 191 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Соотечественники / Р. Г. Мамедов; ред.: Р. Бабаев, С. Микайылгызы.- 3-е изд., испр. и доп.- Баку: Зия-Нурлан, 2009.- 288 с.
 • Зенькович, Николай Александрович. Национальная политика: творцы и исполнители: энциклопедия биографий / Н. А. Зенькович.- М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2008.- 608 с.
 • Мамедов, Рамин Гусейн оглы. Соотечественники / Р. Г. Мамедов; ред.: Р. Бабаев, С. Микайылгызы.- Баку: Зия-Нурлан, 2008.- 260 с.
 • Андриянов, Виктор Иванович. Гейдар Алиев / В. И. Андриянов, Г. Ф. Мираламов.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 396 с.
 • Ахмедов, Шарафутдин Селимович. Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942-1948 гг. / Ш. С. Ахмедов.- Дербент, 2003.- 224 с.
 • Исмаилов, Эльдар Рафик оглы. Власть и народ: послевоенный сталинизм в Азербайджане: 1945- 1953 / Э. Р. Исмаилов; ред. Ф. Рзаев.- Баку: Адильоглы, 2003.- 344 с.
 • Гаджиев, Адиль-Герей. Азиз Мамед-Керимович Алиев, первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоенного развития: общественно-политические взгляды: учебное пособие / А. Г. Гаджиев; ред.: А. Г. Гаджиев; Международная академия Востока имени Азиза Алиева.- Махачкала: Новый дом, 2001.- 104 с.
 • Талыблы, Таир. Азиз Алиев: эпоха, жизнь, личность / Т. Талыблы; пер. М. Гусейнзаде.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1999.- 408 с.
 • Зарифа ханум Алиева / ред. Ф. Абдуллазаде.- Баку: Изд-во "XXI", 1998.- 292 с.
 • Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане: 1942-1948: официальные документы, доклады, речи, переписка и воспоминания / отв. ред. А. И. Османов; сост.: Г. И. Какагасанов, М. Д. Бутаев, Р. И. Джамбулатова.- Махачкала: Юпитер, 1997.- 336 с.
 • Воспоминания об Азизе Алиеве: сборник / сост. В. Рустамзаде.- Баку: Язычы, 1983.- 139 с.

  Avtoreferatlar

 • Талышинская, Лейла Азер кызы. Общественно-политическая государственная и научная деятельность Азиза Алиева: 1920-1962 гг.: автореферат дис. ... д-ра философии по истории: 07.00.02 / Л. А. Талышинская; науч. рук. С. А. Мамедов; Бакинский Государственный Университет.- Баку, 2012.- 27 с.
  PDF
 • Ахмедов, Шарафутдин Селимович. Азиз Алиев - жизнь, государственная и политическая деятельность в Дагестане: 1942 - 1948 гг.: автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Ш. С. Ахмедов; Бакинский Государственный Университет.- Баку, 2006.- 53 с.
  PDF

Copyright © 2017 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.